โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

  

  

  

          กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้การดำเนินงานโครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเลย

โดยเครื่องจักรกลเช่าของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการในเขตพื้นที่

ตำบลกกสะทอน, ตำบลด่านซ้าย, ตำบลนาดี  ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย, ตำบลท่าลี่, ตำบลหนองผือ ตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่ 

ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  

                โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน         

และพื้นที่ ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง และมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี เพิ่มผลผลิตและรายได้         

ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเลย

เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นและต่อยอดโครงการด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ในเรื่องของภัยแล้งและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page