โครงการถนนเชื่อมระหว่างตำบล สายบ้านกกแหนเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาดี –

                               บ้านชั่งสี่ หมู่ที่ ๕  ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  

  

  

             กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการถนนเชื่อมระหว่างตำบล  สายบ้านกกแหน หมูที่ ๕ 

ตำบลนาดี – บ้านชั่งสี่  หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 

สนับสนุนงบประมาณพร้อมเครื่องจักรกล ซึ่ง ได้ดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page