โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

  

  

  

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

สายบ้านอาฮี  ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สนับสนุนงบประมาณ

พร้อมเครื่องจักรกล ซึ่ง ได้ดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page