ประชุมการซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

  

  

                       เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายดำรงค์  ทองศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย                    

 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมการซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๒                                      

 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page