พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  

  

  

               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายพูลสวัสดิ์  ภาคธูป ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นางศุกร์ไกล  จันทร์สว่าง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  นายพิพัฒน์พงษ์ วันทา สมาชิกสภาอำเภอเมืองเลย เขต 2 นายดำรงค์  ทองศรี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมถ่ายทอดสดเสร็จออสีหบัญชรแลพเสร็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูต

และกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคล จนเสร็จพธี  โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธี

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page