หน่วยงาน  โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   0-4283-3815
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4281-2184
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4286-1538
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4281-4678
สำนักปลัด   0-4283-3817
กองกิจการสภา  0-4281-5411
กองแผนและงบประมาณ  0-4281-5378
กองคลัง  0-4281-1700
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0-4281-2033
กองช่าง 0-4281-3067
กองการเจ้าหน้าที่  0-4281-2276
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0-4281-1053
ตรวจสอบภายใน 0-4281-5435
กองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0-4286-1593

 

 แผนที่ อบจ.เลย

 

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000

E:mail : [email protected]