หน่วยงาน  โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย   0-4283-3815
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4281-2184
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4286-1538
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  0-4281-4678
สำนักปลัด   0-4283-3817
กองกิจการสภา  0-4281-5411
กองแผนและงบประมาณ  0-4281-5378
กองคลัง  0-4281-1700
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0-4281-2033
กองช่าง 0-4281-3067
กองการเจ้าหน้าที่  0-4281-2276
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0-4281-1053
ตรวจสอบภายใน 0-4281-5435
กองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0-4286-1593

 

 แผนที่ อบจ.เลย

 

Facebook Page