ติดต่อเรา

 

  หน่วยงาน  โทรศัพท์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 0-4283-3815
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 0-4281-2184
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 0-4286-1538
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 0-4281-4678
สำนักปลัด 0-4283-3817
กองกิจการสภา 0-4281-5411
กองแผนและงบประมาณ 0-4281-5378
กองคลัง 0-4281-1700
กองพัสดุและทรัพย์สิน 0-4281-2033
กองช่าง 0-4281-3067
กองการเจ้าหน้าที่ 0-4281-2276
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 0-4281-1053
ตรวจสอบภายใน 0-4281-5435
กองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0-4286-1593

 

แผนที่ อบจ.เลย