องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายสนอง โสประดิษฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นำโดย นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ออกประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับงานนโยบายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อาทิเช่น โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน / โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย  พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0101พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0027พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0063พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0098พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0077พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0034พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0093พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0023พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0082พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0080พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0054พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0049พบประชาชน บ.เอราวัณ_๑๙๐๙๑๓_0031

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้