องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายสนอง โสประดิษฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นำโดย นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมลงพื้นที่ออกประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับงานนโยบายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อาทิเช่น โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน / โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย  พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0081

 

 

 

พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0077

 

พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0065พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0033พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0078พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0037พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0038พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0050

พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0108พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0097 พบประชาชน บ.บึงสวรรค_๑๙๐๙๑๓_0115

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้