โครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย  

  

  

  

         โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้การดำเนินงานโครงการขุดสระน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ในห้วงเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ได้ดำเนินการในเขตพื้นที่ ตำบลกกสะทอน, ตำบลด่านซ้าย, ตำบลปากหมัน    

ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย, ตำบลท่าลี่, ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย                            

         โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

        ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและพื้นที่ ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง

และมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี

        ๒. เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

        ๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นและต่อยอดโครงการด้านอื่นๆ

        ๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยแล้งและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 

 

ภาพและข้อมูล : โดย นายปทิตเดช เทียมเกษม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page