โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ โครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ติดต่อ สอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ

ได้ที่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในเขตพื้นที่ตนเอง หรือ

สอบถามที่ฝ่ายพัฒนาชนบท กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โทร.0-4281-3067

 

Facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์

           

   

อบจ.เลย เพื่อชุมชน  คลื่น 94.00 MHz.

เวลา 12.00 - 13.00 น.


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ตู้ป.ณ. 88 ปณจ.เลย 42000

E:mail : [email protected]