โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ โครงการขุดสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ติดต่อ สอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ

ได้ที่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยในเขตพื้นที่ตนเอง หรือ

สอบถามที่ฝ่ายพัฒนาชนบท กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โทร.0-4281-3067

 

Facebook Page