ช่องทางและขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม

ช่องทางที่ ๑ ยื่นชำระด้วยตนเองที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

    ในวันทำการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน พร้อมยื่นเอกสาร แบบ อ บ จ. รร. ๓ แบบ อ บ จ. รร.๖

ช่องทางที่ ๒ ยื่นชำระทางไปรษณีย์

     โดย ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน พร้อมส่งเอกสาร แบบ อ บ จ. รร.๓ แบบ อ บ จ. รร.๖ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดย จ่าหน้าซองถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

(ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)

    สำหรับการยื่นชำระทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจะออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ และเอกสารการยื่นแบบ อ บ จ. รร.๓ แบบ อ บ จ. รร. ๖ จากผู้ประกอบกิจการทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

    สำหรับการคิดอัตราค่าปรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจะยึดวันที่ที่ส่งธนาณัติเป็นเกณฑ์

ช่องทางที่ ๓ ยื่นชำระโดยการโอนเงินภาษีเข้าบัญชีธนาคาร

    เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ ก ส) สาขาเลย ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : ๑๓๓-๒-๘๓๑๖๕-๓ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

    พร้อมส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินภาษี และ แบบ อ บ จ รร.๓ แบบ อ บ จ รร.๖ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยจ่าหน้าซองถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

***หมายเหตุ – ให้ผู้จัดการโรงแรมนำส่งเงินค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียมฯ ผู้จัดการใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดเอกสาร ชำระภาษี

ภาษีน้ำมัน

ภาษีโรงแรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page