ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้ง

จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามถนน สาย กรุงเทพ – ชัยภูมิ – เลย ประมาณ ๕๒๐ กม. มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๑,๔๒๔,๖๑๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๗,๑๔๐,๓๘๒ ไร่ ประมาณร้อยละ ๖.๗๗ ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผาม่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยการปกครอง

แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ อำเภอ ๘๙ ตำบล ( ไม่รวมตำบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล เมือง ) ๙๑๖ หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ เทศบาล เมือง ๒๗ เทศบาลต าบล ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น 101 อปท.

จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น ๑๔ อำเภอ คือ

๑. อำเภอเมืองเลย ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๑๐๐ เมตร

๒. อำเภอวังสะพุง ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๒๒ กิโลเมตร

๓. อำเภอท่าลี่ ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๔๖ กิโลเมตร

๔. อำเภอเชียงคาน ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๔๘ กิโลเมตร

๕. อำเภอด่านซ้าย ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๘๒ กิโลเมตร

๖. อำเภอภูกระดึง ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๗๔ กิโลเมตร

๗. อำเภอปากชม ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๙๒ กิโลเมตร

๘. อำเภอภูเรือ ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๔๙ กิโลเมตร

๙. อำเภอนาแห้ว ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๑๑๗ กิโลเมตร

๑๐.อำเภอนาด้วง ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๓๗ กิโลเมตร

๑๑.อำเภอภูหลวง ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๕๐ กิโลเมตร

๑๒.อำเภอผาขาว ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๖๓ กิโลเมตร

๑๓.อำเภอเอราวัณ ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๔๒ กิโลเมตร

๑๔.อำเภอหนองหิน ห่างจากตัวจังหวัดเลย ๔๗ กิโลเมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Page